Algemene voorwaarden van Stemid Kunststoffen B.V.

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Gevestigd te Geldermalsen

KvK nummer: 80725910

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Stemid Kunststoffen BV: Stemid
  Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van Stemid Kunststoffen BV
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Stemid, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij Stemid producten van welke aard ook aan de koper levert.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stemid en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens.
 2. Alle acties zijn geldig gedurende de periode dat deze vermeld op de website zijn en indien het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, kleuren en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan een product op details afwijken. Stemid is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin en/of afwijkingen daarvan. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3  Overeenkomst 

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht door Stemid dan wel vanaf het tijdstip waarop door Stemid met de uitvoering van de opdracht een begin heeft gemaakt.
 2. Orders door tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als door Stemid aangenomen, zodra zij door Stemid schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door Stemid’s personeel of namens Stemid gedaan door Stemid’s verkopers of andere tussenpersonen, binden Stemid slechts indien deze door Stemid schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Bij schriftelijke bevestiging van een order door Stemid geldt de inhoud van de orderbevestiging als inhoud van de overeenkomst.  
 5. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. De prijs is exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4  Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Stemid op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stemid omstandigheden ter kennis komen die Stemid goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper.
 3. Indien Stemid aan koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 4. Indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 5. In genoemde gevallen is Stemid bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door Stemid geleden schade te vergoeden.

Artikel 5  Levering en risico

 1. Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een redelijke naleveringstermijn.
 2. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.
 3. (Af)levering geschiedt af ons adres (Poppenbouwing 12a, Geldermalsen)
 4. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 11 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing
 5. De levertijd kan door Stemid verlengd worden, indien er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 6 Transport 

 1. De wijze van transport, verzending en verpakking en dergelijke wordt, indien daar geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan is verstrekt, door ons als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard eveneens de eventuele meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de koper in rekening gebracht. 
 3. Het lossen van de bestelling geschiedt direct na aankomst. De bestelling wordt in de directe nabijheid van de vrachtwagen gelost. Niet vooraf bestelde aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld achterom brengen, kunnen in verband met de dagplanning niet worden uitgevoerd.
 4. Bij inschakeling van een externe transporteur geschiedt de verzending van zaken steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 5. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van koper en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de producten en/of derden mocht ontstaan, voor rekening van koper. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Stemid conform de overeenkomst de producten ter aflevering aanbiedt doch koper om welke reden dan ook niet afneemt.
 6. Stemid heeft het recht om voor de gekochte materialen instructies, normen en voorschriften voor opslag, bewerking of verwerking, gebruik of toepassing aan koper te verstrekken, welke door koper zullen worden nageleefd en aan afnemers van koper ter beschikking worden gesteld.
 7. Koper is verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Stemid is uitsluitend verplicht de producten te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Indien koper de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval, naast de betalingsverplichting, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.
 8. Indien de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op of nabij het overeengekomen afleveradres.

Artikel 7  Aanvaarding, reclameren en garantie

 1. Koper dient de producten bij aflevering te controleren. Indien niet terstond na ontvangst van de goederen wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. 
 2. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het (af)geleverde niet binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan, dan wel binnen een door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de (af)levering akkoord te hebben gevonden.
 3. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de (af)levering daarvan of wegens andere oorzaken voor zover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 5 dagen na (af)levering van de zaken schriftelijk in ons bezit zijn.
 4. Kleine afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 5. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij (af)geleverd zijn, de producten niet gebruikt of bewerkt zijn, de producten in de originele verpakking en originele staat en schoon zijn, niet ingebouwd zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd zijn geweest
 6. Eventuele reclames met betrekking tot de door ons gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met deze factuur.
 7. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de zaken zijn gefactureerd. 
 8. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken, waarop de reclame betrekking heeft, herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 9. Reclames door koper geven koper geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.
 10. Bestellingen, die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de tegenpartij kunnen nimmer worden geretourneerd.
 11. Bij retourzendingen heeft Stemid het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde, alsmede eventuele vrachtkosten. Dit geldt alleen mits alles in ongeschonden staat verkeert en het goederen betreft uit de reguliere voorraad artikelen van Stemid. Retourname is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst goederen, tenzij anders overeengekomen.
 12. Indien de reclame door Stemid gegrond wordt bevonden, zal Stemid aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten, hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienen te worden teruggezonden, één en ander te vrijer keuze van Stemid. Tot verdere schadevergoeding is Stemid niet verplicht. Indirecte schade alsmede eventuele arbeid verricht door koper wordt nimmer vergoed. 
 13. Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie, wanneer het gebrek is ontstaan:
  - als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuist bewaren of onderhouden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stemid, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of producten niet is/zijn bestemd.
  - als gevolg van vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken
 14. Indien het geleverde product binnen een jaar na levering een aantoonbare ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont die schriftelijk bij Stemid is gemeld, heeft Stemid recht op herstel van het product of levering van een vervangend product, tenzij het gebrek het gevolg is van een ontwerp, aanwijzing of verzoek van de koper. Een vervangen product wordt eigendom van Stemid. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 Producteigenschappen en maten

 1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. 
 2. Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 9  Overmacht, niet-toerekenbare niet-nakoming

 1. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
 2. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: tekort aan grondstoffen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportbelemmeringen, brand, oorlog, mobilisatie, overstromingen, ijsgang, te lage waterstanden, epidemieën, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering en bedrijfsstoring bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder is en/of andere (natuur-)rampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 3. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
 5. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud

 1. Stemid blijft eigenaar van alle door Stemid verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de betaling terzake de door Stemid krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken.
 2. De wederpartij is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming van de zaken. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Stemid alle aanspraken van koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Stemid op de manier die wordt omschreven in art.3:239 BW.
 3. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgt Stemid het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door Stemid (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.
 4. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die ze als Stemid’s eigendom kenbaar doet zijn, indien Stemid zulks verlangt. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal. 
 5. Indien Stemid gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde producten. Voor zover nodig machtigt de koper Stemid onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 6. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal Stemid het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk (af) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als Stemid’s eigendom terug te vorderen onder verrekening van reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Stemid op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 7. Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt Stemid zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Artikel 11  Betaling

 1. Indien de wederpartij via de website/internet bestelt, dient de betaling van de bestelling te geschieden vóórdat de bestelling wordt verzonden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of schuldvergelijking netto-contant-bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Alle betalingen dienen te worden voldaan in Euro’s.
 4. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum, ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
 5. Indien koper met de betaling jegens Stemid in gebreke is, heeft Stemid het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling, inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering - ook indien anders was overeengekomen - contante betaling kan worden geëist. Het vorenstaande laat alle verplichtingen van koper tot nakoming van de verbintenissen uit de met Stemid gesloten overeenkomst(en) onverlet. Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten.
 6. Mocht Stemid vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen hebben over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de tegenpartij, dan heeft Stemid het recht niet  te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de tegenpartij zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na levering is gesteld. In dit laatste geval kan Stemid op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verder levering, eveneens zekerheid verlangen in de tijd gelegen tussen levering en betaling.
 7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en Stemid deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

Artikel 12  Kosten 

 1. Indien Stemid zich genoodzaakt ziet de incasso op zijn vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de wederpartij.
 2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin Stemid voor de invordering van de hulp van een derde zich heeft verzekerd.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij een rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Deze rente bedraagt 1% per maand. 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld van Stemid of diens ondergeschikten, is Stemid niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Stemid (af)geleverde.
 2. Indien Stemid onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken overschrijden.
 3. Stemid is nooit aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.
 4. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door verzekeraar van Stemid in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of leidinggevenden van Stemid.
 6. Stemid is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW)
 7. Stemid is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de koper. Stemid is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid of volledigheid van de door de koper verstrekte gegevens. Koper zal Stemid vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.  

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Stemid en koper is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Stemid.

Artikel 15 Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Stemid en koper zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Stemid is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Stemid zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Disclaimer

Ondanks de zorg die wij aan onze website besteden, kunnen we niet altijd voorkomen dat typ- en rekenfouten op de site voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.